Tashi Bodjul Tibetan Terriers

"H" Tashi Bodjul         nar. 06.12.2000

Ch. D, Německý Junior Champion, KTR-Klubový vít.ml., CACA

Dschowo's Chandu

světle sobolí
HD-B

ICh., Ch. D, S

Thu-Sangs Amhir Aladin
bílý, černé znaky
HD-ua

Thu-Sangs Black Lucky Luke Ch.S  Pinrow Black Flash
Sillerud's Zana My Sing
Ch. S
Thu-Sangs Creme Christel
Ch.S  Thu-Sangs Pama-Pawang
Thu-Sangs Vane-ZZ-A-Topas
Ch. CH

Ski-La-Kyi Paani

sobolí
HD-B
ICh., Ch. D, USA
Sheydon's Sam-Dup
Ch.USA  Sheydon's Che-btsan
Ch.USA  Shergol Nam-pa
ICh., Ch. D
Karamain Colette
Ch.FIN  Karamain Pan American
Ch.FIN  Cara Nor Ponya Gyalo du Khyil-Khor
ICh, Šampion šampionů ČR, Ch. CZ, A, SK, PL, Club Ch., 4 x Klubový vítěz, BIS, Vítěz roku 1997, 1999, 2000

Amox Sissybar

černá, bílé znaky
HD-A

Ch. FIN

Karamain
La Fontaine

black and tan

Ch. FIN, S
Karamain Ramain-Dali-Pa
ICh., Nordic Ch. Dali-Jarkan Ba-Dok-Pa
ICh., Nordic Ch., Nordic Winner Karamain Laralei
Ch. FIN
Cara Nor Ponya Gyalo du Khyil-Khor
ICh., Ch.F  Kontan´s Good-Will Ambassador
Ch. F  Tsenosene de Makalu
Ch. FIN, EST

Amox
Delicious Shag

bílá, černé znaky

Ch. FIN
Karamain Pan American
Ch. FIN,S  A-Mas Tig-Tsha of Dge-Ltas
ICh.,Ch.FIN,DK  Kamaru Losang Karamain Karma
Ch. FIN, Winner 89
Karamain Mata Hari
ICh., Nordic Ch. Dali-Jarkan Ba-Dok-Pa
Ch. FIN  Karamain Himalaya

Zpět  -  H'Aran   -  Hayagriva  -  Hor-khang

Tashi Bodjul Tibetan Terriers, e-mail: webmaster